Drepturi si Obligatii

Pentru derularea in bune conditii a raporturilor contractuale aferente servicului de funizare gaze naturale, atat furnizorii cat si consumatorii trebuie sa se conformeze unor drepturi si obligatii expres reglementate.

  1. Potrivit legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012:
  1. 1. FURNIZORII de gaze naturale au in principal urmatoarele:
DREPTURI OBLIGATII:
să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate, conform contractelor încheiate cu clienţii să desfăşoare activitatea de furnizare a gazelor naturale pe bază de contracte comerciale încheiate cu respectarea reglementărilor ANRE;
să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate în regim de furnizare de ultimă instanţă, conform reglementărilor ANRE; să achiziționeze gazele naturale pe care le furnizează clienților casnici, în condiții de minimizare a costului resurselor alocate, pe baza unor proceduri proprii, elaborate conform reglementarilor ANRE care să asigure caracterul transparent al procesului de achiziție a gazelor naturale și, în același timp, tratamentul egal și nediscriminatoriu al persoanelor care participă la procedura de achiziție a gazelor naturale, în calitate de ofertanți;
să limiteze şi/sau să sisteze furnizarea gazelor naturale la clienţi, în condiţiile specificate în contracte. să respecte standardele de performanţă pentru serviciul de furnizare prestat în baza contractelor-cadru;
să asigure înmagazinarea gazelor naturale, conform reglementărilor ANRE;
să încheie contracte de achiziţie a gazelor naturale în condiții concurențiale, transparente și nediscriminatorii, astfel încât să asigure acoperirea consumului pentru clienţii săi;
să pună la dispoziţia clienţilor datele relevante privind consumul utilizând la cererea acestora formatul de prezentare ușor de înțeles, armonizat la nivel național, stabilit de către ANRE;;
să înfiinţeze puncte unice de contact pentru informarea clienţilor finali cu privire la drepturile acestora, la legislaţia în vigoare şi la căile de soluţionare a litigiilor, în cazul unui diferend, asigurând accesul imediat la informație pentru toți solicitanții;
să permită clienţilor schimbarea efectivă a furnizorului de gaze naturale în termen de 21 de zile de la data solicitării și să transmită acestora un decont final de lichidare, în termen de maximum 42 de zile de la schimbarea furnizorului;
să încheie cu clienții finali contracte care prevăd condiții contractuale echitabile și informațiile minime prevazute de lege și să transmită gratuit clientului final o copie a contractului înainte de încheierea sau confirmarea încheierii acestuia, inclusiv in cazul incheierii contractului prin intermediari.
să notifice clienții finali în mod corespunzător cu privire la orice intenție de modificare a clauzelor contractuale, precum și cu privire la orice majorare a prețului/tarifului practicat, după caz, în mod direct și în timp util, dar nu mai târziu de sfârșitul primei perioade normale de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării, într-un mod transparent și ușor de înțeles
să informeze clienții finali cu privire la dreptul de a denunța contractul, în cazul în care nu acceptă noile condiții notificate;
să transmită clienților finali informații transparente privind prețurile/tarifele practicate, după caz, precum și privind condițiile generale de acces și de utilizare a serviciilor oferite de către acesta;
să pună la dispoziţia clienţilor mai multe modalităţi de plată a contravalorii consumului de gaze naturale şi să permită acestora să opteze pentru oricare dintre acestea;
să restituie în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare, suma plătită în plus de către client, daca acesta este mai mare de 100 lei. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare
să ofere clienților finali un standard ridicat de servicii și de soluționare a plângerilor;
să informeze clienții racordați la obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale cu privire la drepturile lor de a fi alimentați cu gaze naturale de o calitate specificată, la prețuri rezonabile, conform prevederilor legale în vigoare;
să informeze corespunzător clienții finali cu privire la consumul lor efectiv de gaze naturale și la costurile reale aferente, suficient de frecvent astfel încât aceștia să aibă posibilitatea să își ajusteze propriul consum de gaze naturale, fără să se perceapă clienților finali costuri suplimentare pentru acest serviciu;.
să constituie în depozitele de înmagazinare subterană un stoc minim de gaze naturale la nivelul necesar pentru asigurarea continuității în alimentarea cu gaze naturale a clienților săi și suportabilității prețului de către aceștia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
să nu denunțe unilateral contractele de furnizare de gaze naturale încheiate cu clienții finali.
în cazul clienților casnici situați la o distanță mai mare de 50 km de punctul unic de contact, informarea clienților finali trebuie să fie făcută prin notificări în scris sau prin modalitatea de comunicare convenită cu acesta. În cazul modificărilor condițiilor contractuale notificarea se face în scris, cu confirmare de primire, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data la care modificările intră în vigoare, cu precizarea dreptului clientului de a denunța contractul în cazul în care nu acceptă noile condiții contractuale.
să nu utilizeze practici comerciale incorecte sau înșelătoare
să plătească contravaloarea gazelor naturale achiziţionate, conform contractelor încheiate.

1.2. Furnizorul de ultimă instanţă are obligaţia:

  • de a asigura furnizarea gazelor naturale clienţilor finali, în conformitate cu reglementările ANRE, la preţuri reglementate de ANRE.
  • de a furniza, conform reglementărilor emise de ANRE, gaze naturale clienţilor finali al căror furnizor se află în situaţia de a i se retrage licenţa de furnizare în cursul desfăşurării activităţii sau în orice altă situaţie identificată de ANRE în care clienţii finali nu au asigurată furnizarea de gaze naturale din nicio altă sursă.
  1. CLIENTII finali de gaze naturale au in principal urmatoarele:
DREPTURI OBLIGATII:
Dreptul de  fi informat cu privire la condițiile comerciale de furnizare a gazelor naturale, conform dispozițiilor legale privind modalitățile de informare a clienților finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condițiile comerciale de furnizare a gazelor naturale, precum și a cerințelor în materie de informare prevăzute de legislația în vigoare.
să aibă acces la sistem în condiţiile legii și să fie informați, atunci când sunt racordați la acestea, cu privire la drepturile lor de a fi alimentați cu gaze naturale de o calitate specificată, la prețuri rezonabile, conform prevederilor legale în vigoare; să pună la dispoziția furnizorului toate datele solicitate, cu respectarea termenelor comunicate de acesta,  pentru elaborarea unei ofertei personalizate și încheierea contractului de furnizare gaze naturale.
să încheie cu furnizorul de gaze naturale un contract care să prevadă condiții/clauze contractuale echitabile și care să conțină cel puțin următoarele informații:

(i) identitatea și adresa furnizorului;

(ii) serviciile oferite, calitatea serviciilor oferite, precum și termenul de începere a derulării contractului, respectiv termenul prevăzut pentru începerea alimentării inițiale cu gaze naturale, după caz;

(iii) tipurile serviciilor de mentenanță oferite, după caz, prin contract;

(iv) mijloacele prin care se pot obține informații actualizate privind toate prețurile/tarifele aplicabile, inclusiv cele pentru mentenanță, după caz;

(v) durata contractului, condițiile de reînnoire/prelungire și de întrerupere a serviciilor și a contractului și dacă este recunoscut dreptul de a denunța cu titlu gratuit contractul;

(vi) eventualele compensații/despăgubiri și modalitatea de rambursare aplicabilă în cazul nerespectării calității serviciilor prevăzute în contract, inclusiv în cazul facturării inexacte și realizate cu întârziere;

(vii) modalitățile de inițiere a procedurilor de soluționare a litigiilor în conformitate cu lit. j);

(viii) informații privind drepturile clienților, inclusiv privind soluționarea plângerilor și toate informațiile menționate la lit. b) comunicate în mod clar prin intermediul facturilor sau pe paginile de internet ale acestor operatori economici

să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizorul/operatorul sistemului, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul încheiat cu acesta.
să primească gratuit de la furnizorul de gaze naturale o copie a contractului care să conțină cel puțin informațiile prevăzute de lege, înainte de încheierea sau confirmarea încheierii acestuia, inclusiv in cazul incheierii contractului prin intermediari să nu efectueze intervenții neautorizate asupra echipamentelor de masurare si contorizare.
să solicite furnizorului/operatorului sistemului modificarea şi completarea contractului încheiat cu acesta, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; să plăteasca daune interese pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, altele decât obligaţia de plată
să fie notificaţi în mod corespunzător cu privire la orice intenţie de modificare a contractului, precum și cu privire la orice majorare a prețului/tarifului, în mod direct și în timp util, dar nu mai târziu de sfârșitul primei perioade normale de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării, într-un mod transparent și ușor de înțeles şi să fie informaţi, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa contractul, în cazul în care nu acceptă noile condiţii; să constituie o garanţie financiară pentru un consum maxim echivalent pentru un an, in cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare
să denunțe contractul în cazul în care nu acceptă noile condiții notificate de către furnizorul de gaze naturale;
să i se pună la dispoziție o gamă largă de modalități de plată, care să le permită să își îndeplinească obligațiile de plată a facturii, obligații de plată prevăzute în contract și care nu creează discriminări nejustificate între clienți.
să i se restituie, în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare, suma plătită în plus daca acesta este mai mare de 100 lei. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare
să își schimbe furnizorul în mod gratuit, cu respectarea condițiilor/clauzelor contractuale, în termen de 21 de zile de la data solicitării, conform unei proceduri aprobate de ANRE, care stabilește în principal etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligațiilor de plată datorate de clientul final furnizorului ce urmează a fi schimbat, datele ce pot fi solicitate de clientul final sau de noul furnizor în procesul de schimbare, precum și operatorii de sistem care sunt obligați să le furnizeze;
să primească un decont final de lichidare, după schimbarea furnizorului de gaze naturale, în termen de maximum 42 de zile de la schimbarea furnizorului;
să beneficieze de proceduri transparente, simple și la cele mai mici costuri de soluționare a plângerilor eleborate cu respectarea procedurilor-cadru emise de ANRE
să primească informații transparente privind prețurile/tarifele aplicabile, precum și privind condițiile generale de acces și de utilizare a serviciilor oferite de către furnizorul de gaze naturale;
să solicite furnizorului întreruperea furnizării gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legată de funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor clientului final sau ale operatorului de sistem
să solicite furnizorului/operatorului de sistem ca atunci când sunt constatate deficiențe tehnice să ia măsuri pentru asigurarea parametrilor de siguranță în aprovizionarea cu gaze naturale
să solicite şi să primească penalităţile suportate de către furnizor/operatorul de sistem pentru neîndeplinirea obligaţiilor, în conformitate cu prevederile standardelor de performanţă;
să solicite și să primească, fără să li se perceapă costuri suplimentare pentru acest serviciu, toate datele relevante privind propriul consum sau să împuternicească orice furnizor licențiat, pe baza unui acord explicit și gratuit, să aibă acces la datele de măsurare, operatorul de sistem responsabil de gestionarea acestor date având obligația să le furnizeze acestuia. ANRE asigură accesul la datele privind consumul clienților finali, stabilind, în vederea utilizării cu titlu opțional, un format de prezentare a acestor date, ușor de înțeles, armonizat la nivel național, precum și modalitatea de acces a clienților finali și a furnizorilor la acestea;
să fie informați corespunzător cu privire la consumul lor efectiv de gaze naturale și la costurile reale aferente, suficient de frecvent, ținându-se cont de capacitatea echipamentelor de măsurare ale clientului final și de raportul cost-beneficiu al acestor măsuri, astfel încât să aibă posibilitatea să își ajusteze propriul consum de gaze naturale, fără li se perceapă costuri suplimentare pentru acest serviciu.
Clienții finali participanți la piața angro de gaze naturale au dreptul să vândă gaze naturale doar pentru a-și echilibra în mod eficient portofoliul propriu, conform reglementărilor ANRE.
  1. PotrivitOrdinului nr. 29/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali
  1. FURNIZORII de gaze naturale au in principal urmatoarele
DREPTURI OBLIGATII:
să încaseze de la clientul final contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat cu acesta; Sa asigure informarea clienților finali în mod gratuit și nediscriminatoriu.
să încaseze de la clientul final contravaloarea consumului de gaze naturale furnizate la locul de consum în regim de ultimă instanţă, conform reglementărilor ANRE; să asigure oferte tip cel puţin pentru clienţii finali cu consum mic de gaze naturale aflaţi în portofoliul propriu;

să deţină o pagină proprie de internet în conţinutul căreia să publice informaţii actualizate cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale, preţurile/tarifele practicate, după caz, precum si privind condiţiile generale de acces si de utilizare a serviciilor oferite, în vederea realizării activităţii de informare a clienţilor finali; în situaţia în care se publică oferte tip de furnizare a gazelor naturale, se va afisa pe pagina principală a propriului site, la un loc vizibil, un link direct, cu o denumire sugestivă, către aceste oferte tip

să perceapă clientului final dobânzi penalizatoare pentru întârziere în efectuarea plăţii facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale;
să analizeze cererea clientului final şi să decidă oportunitatea de a oferi o modalitate alternativă de efectuare a plăţii facturii, în situaţia în care acesta se confruntă cu dificultăţi în efectuarea plăţii prin modalităţile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, respectiv de a negocia cu acesta un plan de eşalonare la plată a sumelor datorate de către clientul final care se confruntă cu dificultăţi financiare la plata facturii; să desfăsoare activitatea de furnizare a gazelor naturale pe bază de contracte de furnizare a gazelor naturale încheiate cu clienţii finali, care să prevadă condiţii/clauze contractuale echitabile si transparente, cu respectarea cerinţelor minime contractuale ce trebuie incluse, în conformitate cu reglementările ANRE
să solicite operatorului prestarea activităţii de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale, în vederea întreruperii/limitării/reluării furnizării gazelor naturale la locul de consum al clientului final în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, precum şi în alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare; să desfăsoare activitatea de furnizare a gazelor naturale pe bază de contracte de furnizare a gazelor naturale încheiate cu clienţii finali, care să prevadă condiţii/clauze contractuale echitabile si transparente, cu respectarea cerinţelor minime contractuale ce trebuie incluse, în conformitate cu reglementările ANRE
să încaseze de la clientul final tariful perceput de operator pentru prestarea activităţii de reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum, în vederea reluării furnizării gazelor naturale întrerupte/limitate pentru neachitarea facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul prevăzut în contractul de furnizare a gazelor naturale, şi, după caz, a dobânzilor penalizatoare aferente pentru întârziere în efectuarea plăţii; să pună la dispoziţia clientului final care are instalat la locul de consum un echipament de măsurare cu sistem de preplată cu cartelă instrucţiunile de utilizare a acestuia şi să încarce cartela cu creditul solicitat de clientul final, cu respectarea condiţiilor/clauzelor stipulate în contractul de furnizare a gazelor naturale, precum şi să asigure un credit de urgenţă, în cazul consumării cantităţii de gaze naturale plătite în avans prin cartelă; furnizorul publică la punctele de încărcare/reîncărcare a cartelei nivelurile minime şi maxime stabilite pentru încărcare;
să solicite clientului final asumarea responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor pe care acesta le generează pe piaţa de gaze naturale, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE să asigure preluarea de la operator a datelor de consum înregistrate de echipamentele de măsurare de la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului de furnizare a gazelor naturale;
să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale în situaţia încetării dreptului de proprietate sau de folosinţă al clientului final asupra locului de consum, în situaţia neachitării de către clientul final a facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, precum şi în alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare; rezilierea din iniţiativa furnizorului se efectuează cu transmiterea, în mod gratuit, a unui preaviz de cel puţin 15 zile calendaristice; să factureze clientului final contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat cu acesta;
orice alte drepturi prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile. să factureze clientului final contravaloarea consumului de gaze naturale furnizate la locul de consum în regim de ultimă instanţă, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;
să transmită, la cererea clientului final, o explicaţie clară şi uşor de înţeles a modului în care este calculată valoarea facturii, în special în cazul în care aceasta nu este bazată pe consumul real;
să asigure reluarea furnizării gazelor naturale întrerupte/limitate ca urmare a neîndeplinirii de către clientul final a obligaţiilor de plată scadente la termenele şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării clientului final, cu condiţia permiterii de către clientul final a accesului reprezentantului operatorului în vederea reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum; clientul final trebuie să anexeze solicitării dovada achitării integrale a contravalorii consumului de gaze naturale facturat, inclusiv a dobânzilor penalizatoare pentru întârziere în efectuarea plăţii datorate conform prevederilor contractuale, şi a tarifului aferent reluării alimentării cu gaze naturale, precum şi dovada constituirii garanţiei financiare, dacă este cazul;
să notifice clientului final, în mod corespunzător şi gratuit, orice intenţie de modificare şi/sau completare a condiţiilor/clauzelor contractuale, precum şi orice majorare a preţului/tarifului practicat, precizând motivele, condiţiile şi amploarea acestei majorări, în mod direct şi în timp util, dar nu mai târziu de sfârşitul primei perioade normale de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării, într-un mod transparent şi uşor de înţeles, precum şi să informeze clientul final, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa în mod gratuit contractul în cazul în care nu acceptă noile condiţii;
să notifice clientului final orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, în termen de 30 de zile calendaristice de la modificare;
să permită clientului final schimbarea efectivă a furnizorului, cu respectarea condiţiilor/clauzelor contractuale, în termen de maximum 21 de zile calendaristice de la data solicitării, conform procedurii specifice aprobate de ANRE; procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia;
să transmită clientului final un decont final de lichidare în termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data schimbării furnizorului sau de la data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale;
să transmită operatorului solicitările primite de la clientul final al căror obiect este legat de domeniul de activitate al acestuia, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE, în situaţia în care, pentru locul de consum, contractul cu operatorul este încheiat de furnizor;
să transmită, la cererea clientului final, informaţiile privind costul actual şi cel estimat cu gazele naturale, în timp util şi într-un format uşor de înţeles, care să îi permită acestuia să compare diferite oferte în condiţii identice/similare;
să transmită, la cererea clientului final, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la momentul înregistrării solicitării, date privind istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum al/ale acestuia, pe o perioadă de până la 24 de luni anterioare solicitării sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai mică, fără să perceapă costuri suplimentare pentru acest serviciu şi utilizând, la cerere, formatul de prezentare cu titlu opţional, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament; la solicitarea clientului, transferul datelor privind istoricul de consum se face printr-un format electronic standard de tip Excel sau prelucrabil automatizat de tip XML
să transmită, la cererea clientului final, informaţii privind valoarea facturilor emise pentru locul de consum în ultimele 24 de luni sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai mică, fără să perceapă costuri suplimentare pentru acest serviciu;
să pună la dispoziţia unui furnizor de servicii energetice, în baza solicitării scrise a clientului final, datele privind istoricul de consum aferent locului de consum al acestuia, pe ultimele 24 de luni sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai mică, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile;
de a pune la dispoziţia clienţilor finali un punct unic de contact în vederea obţinerii de informaţii cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora, la legislaţia în vigoare şi la căile de soluţionare a litigiilor, în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamaţii sau contestaţii, inclusiv pentru preluarea/soluţionarea/redirecţionarea către alte entităţi responsabile a solicitărilor acestora.
să pună la dispoziţia clientului final, la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, datele de contact ale punctului unic de contact şi ale punctului de informare regională/locală cel mai apropiat de respectivul loc de consum.
orice alte obligaţii prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile.
  1. CLIENTII finali de gaze naturale au in principal urmatoarele:
DREPTURI OBLIGATII:
Drepturi și obligații aferente contractării
dreptul la racordare si acces la un obiectiv din sectorul gazelor naturale și are acces la acesta, în condițiile reglementărilor specifice aprobate de ANRE să prezinte furnizorului cel puțin următoarele documente:

– cererea de încheiere a contractului; în cazul solicitantului care alege o ofertă-tip, în cerere trebuie să se precizeze opțiunea acestuia privind oferta aleasă;

– copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului;

– copia documentului din care rezultă deținerea în proprietate sau în folosință a spațiului care face obiectul locului de consum, din care, la solicitarea și pentru protecția clientului final, se pot șterge/anonimiza părți nerelevante pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale. Documentul poate fi orice act care atestă dreptul de proprietate sau de folosință, la alegerea solicitantului, inclusiv adeverința eliberată de administrația publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care rezultă că solicitantul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar; în cazul în care documentul atestă un drept de folosință temporară asupra acestui spațiu printr-un act încheiat cu proprietarul, solicitantul trebuie să prezinte acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosință; în cazul în care solicitantul nu deține un document care să ateste dreptul de proprietate sau de folosință asupra acestui spațiu sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, dar acesta declară în scris pe propria răspundere că folosește legal spațiul respectiv, atât timp cât locul de consum nu este revendicat de altcineva, furnizorul poate încheia un contract de furnizare a gazelor naturale pe durată limitată de timp, de cel mult un an, cu posibilitate de prelungire;

– declarație pe propria răspundere privind destinația spațiului care face obiectul locului de consum, precum și faptul că în spațiul respectiv gazele naturale sunt utilizate numai pentru desfășurarea activităților casnice.

 

să își aleagă furnizorul cu care să încheie contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim concurențial prin acceptarea unei oferte-tip publicată de către acesta sau să solicite o ofertă privind condiţiile comerciale şi preţul de furnizare în vederea negocierii directe cu acesta, după caz, ori să recurgă la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitaţie/achiziţie publică;
să încheie cu furnizorul ales contract/contracte de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea cerinţelor minime contractuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
să îşi schimbe tipul de contract, prin trecere de la furnizarea gazelor naturale în regim reglementat/în regim de ultimă instanţă la furnizarea gazelor naturale în regim concurenţial;
să i se pună la dispoziţie, în mod gratuit, în formă tipărită sau, dacă solicită astfel, în formă electronică, o copie a contractului de furnizare a gazelor naturale înainte de încheierea sau confirmarea încheierii acestuia, inclusiv în situaţia în care contractul este încheiat prin intermediari;
să i se pună la dispoziţie, la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, datele de contact ale punctului unic de contact al furnizorului şi ale punctului de informare regională/locală cel mai apropiat de respectivul loc de consum;
Drepturi si obligatii decurgand din contract
Sa fie notificat cu privire la modificările şi/sau completările condiţiilor/clauzelor contractuale, precum şi majorarea preţului/tarifului, notificate de furnizor; să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, în termen de 30 de zile calendaristice de la modificare
să denunţe, în mod gratuit, contractul de furnizare a gazelor naturale în situaţia în care nu acceptă modificările şi/sau completările condiţiilor/clauzelor contractuale, precum şi majorarea preţului/tarifului, notificate de furnizor; să notifice în scris furnizorul cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data de la care gazele naturale vor fi utilizate pentru consum noncasnic; în acest caz, clauzele contractuale se vor modifica conform noilor condiții
să i se asigure de către furnizor nivelul minim de calitate a activității de furnizare stabilit prin standardul de performanță aprobat de ANRE să achite contravaloarea serviciilor de înlocuire şi verificare metrologică a echipamentului de măsurare, dacă aceste servicii au fost efectuate din culpa clientului final sau ca urmare a unei reclamaţii din partea clientului care s-a dovedit neîntemeiată;
să solicite furnizorului întreruperea/limitarea/reluarea furnizării gazelor naturale la locul de consum, respectiv prestarea de către operator a activităţii de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; să constituie în favoarea furnizorului, la solicitarea acestuia, o garanţie financiară pentru o perioadă de consum echivalent de maximum un an, în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;
să înainteze o plângere furnizorului propriu referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale desfăşurată de către acesta la locul de consum şi să beneficieze de un standard ridicat de soluţionare a plângerilor, conform procedurii-cadru aprobate de ANRE; în cazul în care clientul final nu este mulţumit de soluţia dată plângerii sale sau în cazul în care un eventual litigiu nu este soluţionat pe cale amiabilă, acesta are posibilitatea de a se adresa ANRE, de a apela la alte proceduri extrajudiciare de soluţionare a plângerilor/litigiilor, precum şi de a se adresa instanţei competente; să asigure efectuarea verificărilor şi reviziilor tehnice ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile procedurii specifice aprobate de ANRE. Potrivit dispozitiilor legale in vigoare verificarea instalatiei si a aparatelor de utilizare a gazelor naturale se fectueaza la fiecare 2 ani iar revizia instalatiei tehnice se face la 10 ani.
să primească penalităţile/compensaţiile suportate de către furnizor/operator pentru nerespectarea nivelurilor minime de calitate, în conformitate cu prevederile standardelor de performanţă aprobate de ANRE; să asigure remedierea defecţiunilor în funcţionarea instalaţiei de utilizare numai prin intermediul operatorilor economici autorizaţi de ANRE, conform reglementărilor tehnice specifice aprobate de ANRE;
să denunţe unilateral contractul de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea condiţiilor/clauzelor contractuale, şi să îşi schimbe efectiv furnizorul, în termen de cel mult 21 de zile calendaristice de la data solicitării, conform procedurii specifice aprobate de ANRE; să folosească exclusiv aparate consumatoare de combustibili gazoşi care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare şi să efectueze verificarea şi repararea acestora, prin intermediul unor operatori economici autorizaţi de organisme abilitate, în conformitate cu reglementările în vigoare;
să primească de la furnizor decontul final de lichidare, în termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data schimbării furnizorului sau de la data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale; să achite contravaloarea consumului de gaze naturale recalculat pentru o perioadă anterioară, atunci când se constată funcţionarea defectuoasă a echipamentului de măsurare, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la măsurarea gazelor naturale;
să solicite furnizorului date privind istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum propriu/proprii, pentru o perioadă de până la 24 de luni anterioare solicitării sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai mică; solicitarea clientului final trebuie să cuprindă datele de identificare ale acestuia, CLC/adresa locului de consum, perioada pentru care se solicită informaţiile, opţiunea pentru utilizarea/neutilizarea formatului-cadru de prezentare a datelor, prevăzut în anexa la prezentul regulament, şi modalitatea aleasă de client pentru transmiterea datelor solicitate; să întreţină şi să exploateze instalaţia industrială/neindustrială de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice specifice aprobate de ANRE; modificarea instalaţiei de utilizare se efectuează numai prin intermediul operatorilor economici autorizaţi de ANRE
Drepturi si obligatii decurgand din facturare
să primeasca de la furnizor, prin intermediul facturii toate informațiile prevazute de lege in mod corecte, transparent, clar, complet, lizibil și ușor de înțeles astfel incât sa aibă posibilitatea să cunoască toate elementele necesare pentru a înțelege cum este facturat consumul de gaze naturale, exprimat în unități de energie, și cât trebuie să plătească pentru acest consum, preum si pentru a a avea posibilitatea să își ajusteze propriul consum și să compare condițiile comerciale de furnizare a gazelor naturale să achite integral factura scadentă reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale;
Să primeasca de la furnizor, prin intermediul facturii, urmatoarele informatii aditionale:

– informații privind dreptul clientului final de a schimba furnizorul, în mod gratuit, cu respectarea condițiilor contractuale, conform procedurii aprobate de ANRE, cu precizarea că “Lista operatorilor economici, titulari de licență de furnizare a gazelor naturale” este publicată pe pagina de internet a ANRE;

– informații privind modalitățile de transmitere a plângerilor de către clienții finali, precum și privind opțiunile pe care le au aceștia în cazul în care nu sunt satisfăcuți de modul de soluționare a plângerii de către furnizor, conform procedurii- cadru privind obligația furnizorilor de soluționare a plângerilor clienților finali, aprobată de ANRE;

– informații privind măsurile pe care furnizorul are dreptul să le ia, conform contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat, în situația în care clientul final nu achită factura în termenul scadent;

– informații privind dreptul clientului final de a beneficia de un nivel minim de calitate a activității de furnizare și a serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale, a cărui nerespectare atrage plata de către prestatorul activității/serviciului respectiv a unei penalități/compensații clientului final afectat, conform standardelor de performanță aprobate de ANRE;

– orice alte informații prevăzute de legislația în vigoare pe care furnizorul este obligat să le pună la dispoziție clientului final prin intermediul facturii și/sau al documentelor anexate acesteia.

să achite integral factura scadentă reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale furnizate în regim de ultimă instanţă, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;
să primeasca de la furnizor, cel putin o data la 6 luni, prin intermediul facturii, urmatoarele informatii privind facturarea:

– prețul actual și consumul real de gaze naturale;

– comparații între consumul actual al clientului final și consumul corespunzător aceleiași perioade a anului anterior, în măsura în care aceste informații sunt disponibile, preferabil sub formă grafică;

– informații privind conceptul de eficiență energetică, respectiv datele de contact ale unor instituții cu atribuții în domeniul energiei, de unde clienții finali pot obține informații privind măsurile disponibile de îmbunătățire a eficienței energetice, profilurile de referință privind consumul individual și alte specificații tehnice ale aparatelor energetice care pot contribui la reducerea consumului.

să achite dobânzile penalizatoare solicitate, după caz, de furnizor pentru întârzierea în efectuarea plăţii facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale;
Dreptul de a primi factura de regularizare în cazul în care intervalul de citire a indexului echipamentului de măsurare de către operator este mai mare decât perioada de facturare să îşi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe piaţa de gaze naturale, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;
Dreptul de a-i fi restituită, în urma regularizării, suma plătită în plus de către acesta daca aceasta este mai mare de 100 lei; suma plătită în plus de către clientul casnic mai mică de 100 lei va fi compensată în contul facturilor următoare. să vândă gazele naturale contractate;
Dreptul de a beneficia de cel puțin două modalități de plată a facturii, dintre care

– cel puțin una fără comisioane pentru plata sumelor aferente, care să nu creeze discriminări nejustificate între clienți

– cel puțin o modalitate de plată a facturii care să îi permită plata în numerar a acesteia, ușor accesibilă și fără costuri suplimentare.

Dreptul de a beneficia la cerere:

– de o modalitate alternativă de efectuare a plății, dacă se confruntă cu dificultăți la efectuarea plății facturii prin modalitățile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale;

– de a negocia cu furnizorul un plan de eșalonare a sumelor datorate fdse confruntă in cazul in care se confrunta cu dificultăți financiare la plata facturii, situație în care perioada de eșalonare la plată se stabilește de furnizor în funcție de cuantumul obligațiilor de plată și de capacitatea financiară de plată a clientului final.

să solicite furnizorului informaţii privind valoarea facturilor emise în ultimele 24 de luni sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai mică;
să opteze pentru nivelul necesar de încărcare a cartelei, în situaţia în care are instalat la locul de consum un echipament de măsurare cu sistem de preplată cu cartelă;
Alte drepturi si obligatii
orice alte drepturi prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile. orice alte obligaţii prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile.
CLIENTUL VULNERABIL – client final aparținând categoriei clienților casnici care este înregistrat drept client vulnerabil dacă îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) are venituri reduse, situate până la un prag stabilit de instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale;

b) la locul de consum locuiește o persoană care din motive de sănătate/vârstă necesită condiții speciale referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale

Clientul vulnerabili din motive de venituri reduse are dreptul să beneficieze de:

– ajutoare financiare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordate de către instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale, care stabilesc cuantumul, limita de venit pentru care se acordă aceste ajutoare, precum și modalitățile de implementare a acestor facilități;

– facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin citirea de către operator/autocitirea de către clientul vulnerabil a indexului echipamentului de măsurare, în perioada în care instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale acordă ajutoare financiare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale.

Clientul vulnerabili din motive de sănătate/vârstă are dreptul să beneficieze de:

– asigurarea de către furnizor a accesului la centrul de relații cu clienții prin modalități specifice adaptate necesităților clienților vulnerabili din motive de sănătate/vârstă;

– la solicitarea clientului vulnerabil, facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin citirea de către operator/autocitirea de către clientul vulnerabil a indexului echipamentului de măsurare;

– la solicitarea clientului vulnerabil, transmiterea condițiilor comerciale de furnizare a gazelor naturale, a facturilor, a notificărilor, a plângerilor sau a oricăror materiale informative, prin mijloace electronice, într-un format care este compatibil cu majoritatea programelor de citire a documentelor, iar culoarea fonturilor utilizate trebuie să fie în contrast cu cea a fondului;

– la solicitarea clientului vulnerabil, furnizorul și operatorul convin ca relația cu acesta (autocitirea indexului echipamentului de măsurare, transmiterea facturii pe numele și adresa de corespondență ale persoanei respective, notificări, plângeri etc.) să se desfășoare prin intermediul unei terțe persoane, împuternicită în scris de titularul locului de consum.