Informatii facturare

– modalităţile de măsurare, facturare, conţinutul facturii şi mijloacele de plată –

Potrivit dispozitiilor ANRE, prin intermediul facturii si/sau al documentelor anexate acesteia, furnizorii de gaze naturale trebuie sa puna la dispozitii clienților cel puțin urmatoarele informatii

INFORMATII PRINCIPALEINFORMATII ADITIONALEINFORMATII PRIVIND FACTURAREAALTE INFORMATII – regularizarea consumului –
datele de identificare și de contact ale furnizorului;   Informatiile se refera la denumirea furnizorului, sediul social, numarul de înregistrare la ORCTB si numarul de identificare fiscal, banca, contul bancar,capitalul social6dreptul clientului final de a schimba furnizorul, în mod gratuit, cu respectarea condițiilor contractuale, conform procedurii aprobate de ANRE, cu precizarea că “Lista operatorilor economici, titulari de licență de furnizare a gazelor naturale” este publicată pe pagina de internet a ANRE;prețul actual și consumul real de gaze naturale;In factura prin care se efectuează regularizarea pentru perioada cuprinsă între două citiri se va indica într-o manieră clară că aceasta este o factură de regularizare
datele de identificare ale clientului final, adresa locului de consum și adresa de facturare, în cazul în care aceasta este diferită față de adresa locului de consum   Informatiile sunt similar cu cele mentionate pentru furnizor7modalitățile de transmitere a plângerilor de către clienții finali, precum și privind opțiunile pe care le au aceștia în cazul în care nu sunt satisfăcuți de modul de soluționare a plângerii de către furnizor, conform procedurii- cadru privind obligația furnizorilor de soluționare a plângerilor clienților finali, aprobată de ANRE;comparații între consumul actual al clientului final și consumul corespunzător aceleiași perioade a anului anterior, în măsura în care aceste informații sunt disponibile, preferabil sub formă graficăperioada pentru care se face regularizarea
codul de client atribuit de furnizor8măsurile pe care furnizorul are dreptul să le ia, conform contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat, în situația în care clientul final nu achită factura în termenul scadent9informații privind conceptul de eficiență energetică, respectiv datele de contact ale unor instituții cu atribuții în domeniul energiei, de unde clienții finali pot obține informații privind măsurile disponibile de îmbunătățire a eficienței energetice, profilurile de referință privind consumul individual și alte specificații tehnice ale aparatelor energetice care pot contribui la reducerea consumuluiindexul echipamentului de măsurare determinat de operator prin citire la începutul și sfârșitul perioadei pentru care se face regularizarea
codul locului de consum atribuit de operator – CLC   codul unic atribuit de operator fiecărui loc de consum din zona proprie de licență de operare, la înregistrarea acestuia în baza de date a operatorului, care asigură identificarea locului de consum, precum și căutarea operativă a datelor de consum aferente acestuia, respectiv punerea lor la dispoziția solicitanților care au drept de acces la acestea;informații privind dreptul clientului final de a beneficia de un nivel minim de calitate a activității de furnizare și a serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale, a cărui nerespectare atrage plata de către prestatorul activității  /serviciului respectiv a unei penalități /compensații clientului final afectat, conform standardelor de performanță aprobate de ANRE cantitatea de gaze naturale, exprimată în mc, consumată efectiv în perioada pentru care se face regularizarea;
numărul și data emiterii facturii;orice alte informații prevăzute de legislația în vigoare pe care furnizorul este obligat să le pună la dispoziție clientului final prin intermediul facturii și/sau al documentelor anexate acesteia valoarea puterii calorifice superioare medii aferente perioadei pentru care se face regularizarea, calculată ca medie aritmetică a puterilor calorifice superioare pentru fiecare zi din perioada de regularizare
data de începere și de sfârșit a perioadei de facturareinformații privind tipurile de facilități puse la dispoziție de furnizor clienților vulnerabili sau o referință cu privire la locul unde acestea pot fi consultate cantitatea de energie, exprimată în MWh/kWh, ce reprezintă consumul efectiv de gaze naturale realizat în perioada pentru care se face regularizarea;
4termenul scadent de plată   Termenul pana la care trebuie plătită factura  cantitatea de energie, exprimată în MWh/kWh, ce reprezintă consumul facturat de gaze naturale în intervalul dintre citirile operatorului;
denumirea produselor/serviciilor facturate, după caz, și unitățile de măsură ale acestora  soldul debitor /creditor la sfârșitul perioadei pentru care se face regularizarea, calculat pe baza diferenței dintre consumul efectiv realizat și consumul facturat în intervalul dintre citirile operatorului, respectiv suma pe care clientul final o mai are de achitat furnizorului sau suma datorată de furnizor clientului final ca urmare a efectuării regularizării, după caz.
1prețul unitar pentru furnizarea gazelor naturale, exprimat în lei/MWh sau în submultiplu lei/kWh, și prețul unitar /tarifele /taxele aplicat/aplicate pentru fiecare produs /serviciu care este facturat distinct pe lângă furnizarea gazelor naturale, nefiind inclus în prețul unitar pentru aceasta, după caz   
1tipul prețului unitar pentru furnizarea gazelor naturale (fix/variabil);   
1componentele incluse în prețul unitar pentru furnizarea gazelor naturale, cu precizarea celor care sunt reglementate sau o referință cu privire la locul unde poate fi găsită o descriere detaliată a acestora   
1valoarea de plată pentru fiecare produs/serviciu facturat   
intervalul de timp și modalitatea/modalitățile prin care clientul poate transmite indexul echipamentului de măsurare determinat prin autocitire, în cazul clientului final la care intervalul de citire de către operator este mai mare decât perioada de facturare   Este stabilit prin contract si nu nu poate fi mai mic de 5 zile calendaristice   
indexul echipamentului de măsurare folosit la începutul și sfârșitul perioadei de facturare pentru determinarea cantității de gaze naturale, exprimată în mc; în cazul clientului final la care intervalul de citire de către operator este mai mare decât perioada de facturare se va preciza modul prin care a fost determinat indexul, respectiv citire de către operator/autocitire de către clientul final/estimare pe baza convenției de consum   
2cantitatea de gaze naturale, exprimată în mc, aferentă perioadei de facturare   
2valoarea puterii calorifice superioare aferente perioadei de facturare   
2cantitatea de energie, exprimată în MWh/kWh, ce reprezintă consumul de gaze naturale facturat   
2modalitatea de conversie a cantității de gaze naturale, exprimată în mc, în cantitatea de energie, exprimată în MWh/kWh   
informații legate de accizarea gazelor naturale;   
valoarea TVA   Potrivit reglementărilor legale este de 19%   
valoarea totală de plată (cu TVA)   
3modalitățile de plată a facturii   
5datele de contact ale centrului de relații cu clienții pus la dispoziție de furnizor   
5numărul de telefon pus la dispoziție de operator pentru sesizarea situațiilor de urgență privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor clientului final sau ale operatorului.   
în situația în care clientul final nu achită o factură în termenul scadent, factura/facturile ulterioară/ulterioare trebuie să cuprindă informații privind debitul anterior neachitat la momentul emiterii facturii și semnificația fiecărei obligații de plată cuprinse în factură   

Desi suntem obisnuiti cu notiunea de energie, accesul la anumite informatii cuprinse in factura este prohibit de specificitatea si tehnicitatea limbajului specific acestu domeniu.

Societatea Alpha Metal vine in intampinarea consumatorului de gaze naturale cu detalii utile privind continutul facturii de furnizare gaze, astfel încât acesta să aibă posibilitatea să înteleagă cum este facturat consumul de gaze naturale, exprimat în unități de energie, cât trebuie să plătească pentru acest consum si cum poate sa-si ajusteze acest consum.

3Cum si unde platiti factura?

Modalităţile de plată ale facturilor sunt precizate în facturile transmise clienţilor şi în contractele de furnizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 29/2016 de aprobare a Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali.

Societatea Alpha Metal pune la dispozitia clientilor sai posibilitatea achitarii facturii in numerar, la caseria de la punctul de contact/sediul social precum si.prin mijloace electronice de plata (ordin de plata, internet/mobile banking),

– în numerar – la punctul unic de contact/sediul social din Bucuresti, str. Jean Monnet nr 54, sector 1

– prin mijloace electronice de plata in contul societatii RO59CECEB31215RON2006844 deschis la CEC BANK Sucursala Lipsacani

In contextul actual recomandăm tuturor consumatorilor utilizarea mijloacelor electronice de plată pentru a asigura prevenirea si limitarea răspandirii virusului SARS-Cov2

4Cand trebuie sa platiti factura?

Factura de gaze trebuie platita pana la data scadenta inscrisa pe factura. Pentru neplata la termen se calculeaza penalitati conform contractului

Dacă data scadenţei facturii este o zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.

Neplata facturii de gaze, inclusiv a majorarilor de intarziere, atrage dupa sine intreruperea gazelor naturale cu conditia respectarii unui termen de preaviz de 3 zile calendaristice (client noncasnic) si respective 15 zile calendaristice in cazul clienților casnici acordat de vanzator printr-o notificare scrisa. Cuantumul majorarilor de intarziere este de 0,04% din valoarea facturii pentru fiecare zi de intarziere.

1Pretul final al serviciului de furnizare a gazelor naturale 

Pretul final al gazelor  naturale  cuprinde  pretul  gazelor  naturale  din  productia  interna si  din  import  in  proportiile stabilite lunar de catre ANRE si tarifele reglementate (transportul, distributia si inmagazinarea). La acestea se adauga acciza si TVA conform Codului Fiscal.

Tariful de transport este reglementat prin Ordinul ANRE nr.83/27.05.2020, publicat In Monitorul Oficial, Partea I, nr.450/28.05.2020 si este in valoare de 1.46 lei/MWh si este valabil pana la data de 30.09.2021.

Incepand cu 1.10.2021 intra in vigoare Ordinul ANRE nr. 32/26.05.2021.

Tariful de distributie difera in functie de zona in care se afla locul de consum al clientului. Tipul pretului unitar pentru furnizarea gazelor naturale este variabil, conform prevederilor contractuale si reglementarilor legale in vigoare.

Informatii cu privire la tarifele reglementate aprobate de ANRE pentru operatorii de distributie, va recomandam sa accesati adresa URL https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie/preturi-si-tarife-gn/20211623917362

2Cum se masoară gazele naturale?

Măsurarea gazelor naturale se realizează prin intermediul echipamentului de măsurare (cromatograf) de către operatorul conductei/sistemului la care este racordat locul de consum, în punctul/punctele de predare/preluare comercială conform Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2008 şi a Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali aprobat prin Ordinul ANRE nr. 29/2016.

Pentru gazele naturale masurate pe piata gazelor naturale din Romania este obligatorie conversia volumelor masurate in conditii de lucru la conditii de baza. Conditiile de baza sunt p = 1,01325 bar si T = 288,15 K. Temperatura de combustie pentru determinarea compozitiei chimice a gazelor naturale este de 15°C.

Trecerea la alte conditii de baza pentru conversia volumelor masurate in conditii de lucru, respectiv p = 1,01325 bar, T = 273,15 K si temperatura de combustie pentru determinarea compozitiei chimice a gazelor naturale de 25°C, se va face ulterior, la un termen precizat de ANRE in urma consultarilor cu operatorii din sectorul gazelor naturale.

Conversia volumelor de gaze naturale in unitati de energie se face aplicand formula:

E = V(b) x H(s)

    unde:

    E – energia gazelor naturale – kWh;

    V(b) – volumul corectat (volumul masurat in conditii de baza) – mc;

    H(s) – puterea calorifica superioara la temperatura de combustie de 15°C – kWh/mc.

Puterea calorifica este un parametru de calitate a gazelor naturale.

Puterea calorifica a gazelor naturale nu este un parametru constant, acesta fiind diferit in functie de sursa de provenienta a acestora (campul de productie interna, import, amestecul realizat pe un anumit tronson din Sistemul National de Transport gaze naturale).

Puterea calorifica superioara (Hs) reprezinta cantitatea de caldura care se elibereaza prin arderea completa in aer a unei cantitati specificate de gaz, astfel incat presiunea la care are loc reactia sa ramana constanta si toti produsii de ardere sa fie adusi la aceeasi temperatura specificata ca si reactantii, toti acesti produsi fiind in stare gazoasa cu exceptia apei formata prin combustie, care este condensata la starea lichida la temperatura mai sus mentionata.

2Cum se determina cantităţii de gaze naturale furnizate clientului final în vederea emiterii facturii?

Pentru determinarea cantităţii de gaze naturale furnizate clientului final în vederea emiterii facturii pe baza consumului efectiv realizat, operatorul conductei/sistemului la care este racordat locul de consum al clientului final are obligaţia să efectueze citirea indexului echipamentului de măsurare la un interval care nu trebuie să depăşească 3 luni.

Cantitatea de gaze naturale corespunzătoare intervalului dintre două citiri consecutive ale operatorului se determină prin diferenţă între indexul nou citit la sfârşitul intervalului de citire şi indexul vechi citit la sfârşitul intervalului de citire anterior

În cazul în care se constată funcţionarea defectuoasă a echipamentului de măsurare, cantitatea de gaze naturale furnizată la locul de consum se recalculează conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Reclamatiile beneficiarilor cu privire la valoarea puterii calorifice utilizate la facturare se pot face in termen de maximum doua luni de la data primirii facturii iat furnizorii au obligatia de a raspunde consumatorilor in termen de 15 zile lucratoare

2Calcularea consumului de gazele naturale furnizate clientului final?

Potrivit dispozitiilor legale facturarea gazelor naturale furnizate la locul de consum al clientului final se realizează pe baza consumului de gaze naturale, exprimat în unități de energie, aferent perioadei de facturare, și a prețului de furnizare prevăzut în contract, valabil în perioada de facturare.

Stabilirea consumului de gaze naturale (MWh), ce reprezintă cantitatea de energie furnizată aferentă perioadei de facturare, se realizează prin înmulţirea cantităţii de gaze naturale (mc) aferentă perioadei de facturare, cu puterea calorifică superioară a acestora (PCS) (kWh/mc) înregistrată in aceeaşi perioadă.

Perioada de facturare nu poate depăși un interval de 3 luni pentru clienții casnici si, respective de 6 luni pentru clienții noncasnici.

Clienții casnici au posibilitatea să opteze pentru facturarea lunară a consumului de gaze.

Furnizorul poate pune la dispoziția clientului final mai multe opțiuni privind perioada de facturare cu obligația să îl informeze corespunzător pe acesta cu privire la posibila fluctuație a costurilor în funcție de perioada de facturare aleasă.

Pentru perioada de facturare în care operatorul efectuează citirea indexului echipamentului de măsurare, facturarea se realizează pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat de operator şi preluat de furnizor.

 În cazul în care intervalul de citire de către operator a indexului echipamentului de măsurare este mai mare decât perioada de facturare, prevăzută în contractul de furnizare a gazelor naturale, facturarea în perioada cuprinsă între două citiri consecutive ale operatorului se realizează, după caz, pe baza:

a) consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin autocitirea indexului echipamentului de măsurare de către clientul final şi transmiterea acestuia în intervalul de timp şi în condiţiile comunicate de furnizor;

 b) consumului estimat de gaze naturale, prevăzut într-o convenţie de consum stabilită de comun acord de clientul final cu furnizorul la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, care se preia doar în situaţia în care clientul final nu transmite indexul autocitit în intervalul de timp şi în condiţiile comunicate de furnizor. În această situaţie, furnizorul are obligaţia să efectueze o regularizare pentru perioada cuprinsă între două citiri consecutive, în prima factură emisă după momentul citirii indexului echipamentului de măsurare de către operator, dacă constată că la sfârşitul intervalului de citire există diferenţe între consumul efectiv realizat de către clientul final şi consumul facturat acestuia, în intervalul dintre citirile operatorului.

8Ce se intampla daca nu achitati facture la timp?

Pentru neachitarea de către clientul final, în termenul scadent prevăzut în contractul de furnizare a gazelor naturale, a facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, furnizorul are dreptul să aplice dobânzi penalizatoare pentru întârziere în efectuarea plății, în termenul și în condițiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, și să ia, succesiv, următoarele măsuri:

 • transmiterea, în mod gratuit, a unui preaviz clientului final, în situația în care urmează să întrerupă furnizarea la locul de consum, în termenul și printr-o modalitate de comunicare agreată de părți prin contractul de furnizare a gazelor naturale; preavizul de întrerupere a furnizării gazelor naturale pentru neachitarea facturii trebuie să aibă un termen de cel puțin 15 zile calendaristice în cazul clienților casnici, respectiv de cel puțin 3 zile calendaristice în cazul clienților noncasnici;
 • întreruperea furnizării gazelor naturale la locul de consum al clientului final, în condițiile specificate în contractul de furnizare a gazelor naturale, cu condiția să fie îndeplinită măsura prevăzută la lit. a);
 • transmiterea, în mod gratuit, a unui preaviz clientului final, în situația în care urmează să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale, în termenul și în condițiile prevăzute în acest contract; preavizul de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale trebuie să aibă un termen de cel puțin 15 zile calendaristice;
 • rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale.
 • Suplimentar față de măsurile susmentionate, anterior întreruperii, furnizorul are dreptul să dispună, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, limitarea furnizării gazelor naturale, în termenul și în condițiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, cu un preaviz de cel puțin 3 zile calendaristice.
 • să solicite clientului constituirea unei garanții financiare, valoarea și condițiile în care se constituie această garanție fiind prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, conform acordului de voință al părților contractante.

Daca va confruntati cu dificultati financiare, puteti evita sa ajungeti in situatia in care sa nu mai beneficiati de serviciile oferite de furnizorul dumneavoastra de gaze naturale,

 • solicitand furnizorului dumneavoastra să ofere o modalitate alternativă de efectuare a plății, prin modalitățile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale;
 • negociind cu acesta un plan de eșalonare a sumelor datorate.

Sunteti intr-o situatie delicata si nu aveti resurse financiare sa va platiti facture? Intampinati dificultati din cauza varstei si/sau a starii de sanatate? Noi va ajutam sa aflati ce solutii legale aveti ca sa depasiti aceste situatii.

Daca, va aflati intr-una din situatiile descrise mai jos, va incadrati in categoria CLIENTILOR VULNERABILI si beneficiati de anumite facilitate, atat de institutiile statului cat si de catre  institutiile statului cat si de catre furnizorul dumneavoastra de gaze naturale:

– aveti venituri reduse, situate până la un prag stabilit de instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale;

– din motive de sănătate/vârstă necesitati condiții speciale referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale

Criteriile de încadrare a unui client casnic în categoria clienților vulnerabili din motive de venituri reduse, facilitățile financiare și modalitățile de implementare a acestora sunt stabilite de către instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale.

Criteriile de încadrare a unui client casnic în categoria clienților vulnerabili din motive de sănătate/vârstă sunt stabilite de către instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale.

Potrivit Ordinului ANRE nr. 106/2014

 • clienții vulnerabili din motive de venituri reduse pot beneficia de:
 • ajutoare financiare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordate de către instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale, care stabilesc cuantumul, limita de venit pentru care se acordă aceste ajutoare, precum și modalitățile de implementare a acestor facilități;
 •  facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin citirea de către operator/autocitirea de către clientul vulnerabil a indexului echipamentului de măsurare, în perioada în care instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale acordă ajutoare financiare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale.
 • clienților vulnerabili din motive de sănătate/vârstă sunt următoarele:
 • asigurarea de către furnizor a accesului la centrul de relații cu clienții prin modalități specifice adaptate necesităților clienților vulnerabili din motive de sănătate/vârstă;
 • la solicitarea clientului vulnerabil, facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin citirea de către operator/autocitirea de către clientul vulnerabil a indexului echipamentului de măsurare;
 • la solicitarea clientului vulnerabil, transmiterea condițiilor comerciale de furnizare a gazelor naturale, a facturilor, a notificărilor, a plângerilor sau a oricăror materiale informative, prin mijloace electronice, într-un format care este compatibil cu majoritatea programelor de citire a documentelor, iar culoarea fonturilor utilizate trebuie să fie în contrast cu cea a fondului;
 • la solicitarea clientului vulnerabil, furnizorul și operatorul convin ca relația cu acesta (autocitirea indexului echipamentului de măsurare, transmiterea facturii pe numele și adresa de corespondență ale persoanei respective, notificări, plângeri etc.) să se desfășoare prin intermediul unei terțe persoane, împuternicită în scris de titularul locului de consum.

8Cand si cum se reia furnizarea gazelor naturale?

Se face de catre operator la solicitarea  furnizorului  si/sau a  clientului in maxim 24 de ore de la primirea cererii. Furnizorul are obligatia sa trimita catre operator cererea clientului in maxim 1 zi lucratoare de la primirea solicitarii. Reluarea furnizarii este conditionata de achitarea obligatiilor de plata scadente, a majorarilor de intarziere, a taxei pentru deconectare-reconectare si a transmiterii dovezii platii integrale a debitului prin fax. Reconectarea va fi efectuata de catre reprezentantii operatorului de sistem, in prezenta si numai cu acordul consumatorului.

8Cand incetează contractual?

Cazurile de incetare sunt prevazute in contractul incheiat intre parti.

Potrivit dispozitiilor legale, neachitarea facturii reprezentand contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, in termenul stipulat in contractul de furnizare gaze, atrage rezilierea cu respectarea unui termen de preaviz de 15 zile calendaristice în cazul clienţilor casnici, respectiv de cel puţin 3 zile calendaristice în cazul clienţilor noncasnici;.

Partile pot denunta unilateral contractul cu un preaviz de 30 zile calendaristice cu conditia indepliniriii tuturor obligatiilor de plata stabilite conform contractului.  

Rezilierea contractului de furnizare gaze naturale opereaza in cazul:

 • neindeplinirii obligatiilor de plata;
 • la instrainarea locului de consum (vanzare, cumparare sau schimbare de locatar);
 • la schimbarea furnizorului.

In termen de 42 zile de la incetarea contractului furnizorul va transmite consumatorului factura cu decontul final de lichidare.

7Cum se poate transmite o plangere/reclamatie/sesizare/cerere?

Solicitarile se pot transmite prin oricare din modalitatile puse la dispozitie de furnizor la centrul de relatii cu clientii al acestuia (posta, fax, e-mail, curier, delegat)

Solutionarea solicitarilor se va face pe cale amiabila conform procedurilor aprobate de societate cu respectarea reglementarilor ANRE

Totodata, clientii finali au dreptul:

 • să apeleze la ANRE utilizând adresa de corespondenta: str.Constantin Nacu, nr.3, sect.2, Bucuresti, Romania, cod postal 020995, telefon 021.327.81.53, 0728.628.664, fax 021.312.43.65, e-mail anre@anre.ro; website www.anre.ro
  • să apeleze la alte proceduri extrajudiciare de solutionare a plangerilor (exemplu-medierea)
  • să se adresese instantei judecatoresti competente. 

6Cum pot schimba furnizorul de gaze naturale?

Schimbarea furnizorului se face conform reglementarilor ANRE in mod gratuit  in termen de 21 de zile de la data solicitarii.

Informatii detaliate privind scgimbarea frunizorului si procedura aplicata de societatea noastra pentru aceasta operatiune gasiti pe site-ul societatii accesand http://www.alphametal.ro/index.php/info/schimbare-furnizor

Lista furnizorilor de gaze naturale licentiate se poate vizualiza pe site-ul www.anre.ro .

9Ce este eficienta energetica

Conceptul de eficienta energetica se bazează în general pe optimizarea consumului, care implică căutarea celei mai mici intensităti energetice, o „utilizare rațională a energiei”, prin procese și mijloace mai eficiente.

Eficiența energetică urmărește reducerea costurilor ecologice, economice și sociale induse de producția, transportul și consumul de energie.

Consultand sectiunea Info Utile de pe site-ul nostru, veti regasi cateva recomandai utile pentru utilizarea mai eficienta a resurselor energetice.

Informatii referitoare la masurile disponibile de imbunatatire a eficientei energetice, profiturile de referinta privind consumul individual si alte specificatii tehnice ale aparatelor energetice care pot contribui la reducerea consumului puteti gasi consultand Legea nr. 121/2014 precum si accesand site-urile institutiilor cu  Alte instituții cu atribuții în domeniul energiei: www.anre.ro (Departamentul pentru eficiență energetică din cadrul ANRE), www.energie.gov.ro (Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri), alte organizatii dedicate eficientei energetice

5Cum pot afla alte informatii?

Pentru informații suplimentare în legătură cu serviciul de furnizare gaze naturale, societatea Alpha Metal pune la dispozitia consumatorilor urmatoarele modalitati de contact:

Centrul de Relații cu Clienții

Str. Jean Monnet, nr.54, ap.4, sector 1, Bucuresti

Program functionare 10.00 – 18.00

Pentru intrebari legate de facturi

Email : alphaie@aie.ro

Tel: 0743006002, 0722602422, fax: 0213165300

Pentru cereri, reclamatii si sesizari

Email: alphaie@aie.ro

Fax: 0213165300, tel: 0213165455

Urgente gaze:

tel. 0213165455 , 0743006002

fax. 021.316.53.00

Alte solicitari:

Tel: 0213165455

Email: alphaie@aie.ro

On-line – prin accesarea formularului de contact disponibil pe site-ul societatii http://www.alphametal.ro/index.php/acasa/

Cererile primite de la consumatori prin intermediul formularului on-line vor fi inregistrate in acceași zi dacă se incadrează in programul de functionare al Centrului de Relații cu Clienții, respectiv, in următoarea zi lucrătoare, dacă au fost primite după terminarea programului.