Procedura de soluţionare a disputelor contractuale

Prezenta procedura este elaborate in conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze natural aprobat prin Ordinului nr. 61/2013.

1. Competente

Soluționarea disputelor care fac obiectul prezentului regulament presupune parcurgerea următoarelor etape:

a) concilierea la nivelul participanților la piața de energie electrică și gaze naturale;

b) soluționarea la nivelul ANRE

2. Invitatia la conciliere

In cazul unei dispute aparute in derularea relatiilor contractuale, partile au obligația parcurgerii procedurii concilierii, prealabil declanșării procedurii la nivelul ANRE.

2.1. Termen transmitere invitatie la conciliere

Invitatia la conciliere se transmite in termen de 15 zile de la aparitia disputei

2.2. Modalitate de transmitere

Comiunicarea invitatiei va fi facuta prin scrisoare cu confirmare de primire transmisa pe adresa sediului societatii/la adresa indicate in contract pentru primirea corespondentei, sau prin alte metode de comunicare stabilite prin contractul încheiat de părți.

2.3. Continut invitatie la conciliere

Invitatia la conciliere va fi redactata in scris si va cuprinde cel putin urmatoarele informatii{ – datele de identificare ale solicitantului,

– indicarea contractului;

– termenul de desfasurare al sedintei comune

– expunerea obiectului disputei si indicarea clauzelor contractuale;

– indicarea temeiului juridic;

– orice alte informatii relevante in legatura cu obiectul disputei;

– documete.

Documentele anexate în copie vor fi certificate pe fiecare pagină «conform cu originalul» și vor conține data, numele și prenumele în clar ale celui care face certificarea, semnătura acestuia, olografă sau electronică, după caz, și vor fi enumerate într-un opis.

3. Inregistrarea invitatiei la conciliere

Inregistrarea cererilor/reclamatiilor/sesizarilor si a raspunsurilor furnizate de societate se opereaza in Registrul de evidenta a corespondentei tinut la nivelul societatii.

4. Termenul de raspuns la invitatia de conciliere

Raspunsul la invitatia de conciliere se va trimite, in scris, in termen de 7 zile de la primirea invitației la conciliere, însoțită de motivația aferentă si documetele justificative, prin scrisoare cu confirmare de primire transmisa la adresa indicata in invitatie/la sediului societatii/la adresa indicate in contract pentru primirea corespondentei, sau prin alte metode de comunicare stabilite prin contractul încheiat de părți.

Documentele depuse în copie sunt certificate pe fiecare pagină «conform cu originalul» și conțin data, numele și prenumele în clar ale celui care face certificarea, semnătura acestuia, olografă sau electronică, după caz, și vor fi enumerate într-un opis.

5. Termenul de desfasurare a sedintei comune

Termenul de desfasurare a sedintei commune 15 zile de la data transmiterii invitației la conciliere.

7. Convocarea sedintei commune

Sedinta va fi convocata si organizata prin grija solicitantului.

8. Solutionare a cererilor

  • Solutionarea prin acordul partilor

Termene de solutionare a disputei si de intocmire a notei de conciliere este de 5 zile de la data la care a avut loc concilierea

  • Solutionarea neintelegerilor de catre ANRE

– În cazul în care partea invitată la conciliere nu se prezintă la ședința comună, solicitantul încheie un proces-verbal în care se consemnează acest fapt și se adresează ANRE, în termen de 30 de zile de la data transmiterii invitației la conciliere, cu o cerere privind soluționarea disputei, formulată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Regulament, însoțită de documentația aferentă.

– În situația în care nota de conciliere încheiată cu ocazia ședinței comune nu este însușită sau este însușită parțial de către una dintre părțile implicate, se consideră că disputa nu a fost soluționată la acest nivel și, în termen de 30 de zile de la data transmiterii invitației la conciliere, prin grija solicitantului, se transmite la ANRE o cerere privind soluționarea disputei, formulată conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însoțită de documentația aferentă.

Un exemplar al cererii şi al documentaţiei inainate catre ANRE în vederea soluţionării neînţelegerilor precontractuale va fi transmis solicitantului, spre informare.

Cererile de soluționare a disputelor formulate de participanții la piața de energie electrică vor fi soluționate de către Comisie în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii solicitării la ANRE, potrivit dispozitiilor legale.

Declansarea procedurii de solutionare a cererii de catre ANRE nu impiedica partile sa solutioneze amiabil disputa contractuala cu conditia ca aceasta sa intervina pana la data la care se emite hotararea Comisiei cu privire la disputa respectivă, Inţelegerea trebuie să fie redactată în scris, sa fie însuşită prin semnătură de fiecare parte, cu data certa si sa fie comunicata ANRE în n termen de două zile de la data la care disputa s-a soluționat, fără a se depăşi data la care se emite hotararea Comisiei cu privire la disputa respective.