Procedura de soluţionare a neintelegerilor

Prezenta procedura este elaborate in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 128 din 24 iunie 2020 pentru aprobarea Procedurii privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei

1. Competente

Soluționarea disputelor care fac obiectul prezentului regulament presupune parcurgerea următoarelor etape:

a) concilierea la nivelul participanților la piața de energie electrică și gaze naturale;

b) soluționarea la nivelul ANRE

2. Continutul si Modalităţi de inregistrare a cererii

2.1.Cererile solicitantilor trebuie sa contina toate date de identificare ale  petentului, data, semnatura si obiectul cererii/reclamatiei insotita de acte justificative. Documentele vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul.

2.2. Predare directa la adresa sediului societatii/punctului de contact din Bucuresti, str. Jean Monnet nr. 54, ap. 4, sector 1 cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Programul de lucru:  luni-vineri orele 10.00 – 18.00.

2.3. Mijloace de comunicare la distanta

– telefon : 021.316.54.55/ 316.54.56;

– fax :      021.316.53.00

– e-mail : alphaie@aie.ro.

3. Inregistrarea cererilor

Inregistrarea cererilor/reclamatiilor/sesizarilor si a raspunsurilor furnizate de societate se opereaza in Registrul de evidenta a corespondentei tinut la nivelul societatii.

4. Tratarea cererilor

După repartizarea cererilor se vor parcurge următoarele etape în vederea soluţionării acestora:

–  identificarea petentului si a aspectelor reclamate prin cererea depusa;

– analizarea şi, dacă este cazul, inaintarea unei solicitari catre petent in vederea completarii documentaţiei depuse.

–  formularea răspunsului

5. Termenele si modalitatile de solutionare a cererilor

5.1. Termene de solutionare a cererii

  • Termen analizare si solicitare de completare a documentelor – 7 zile lucratoare de la inregistrarea cererii;
  • Termen de completare a documentatiei de catre petent – 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de completare;
  • Termen desfasurare sedinta comuna organizata de furnizor – 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii iniţiale
  • Termen de incheiere a contractului – 5 zile lucrătoare de la data întocmirii minutei de soluţionează neînţelegerile
  • Termen de inaintare a cererii de solitionare catre ANRE – e 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii iniţiale a solicitantului

5.3. Solutionare a cererilor

  • Convocarea sedintei comune

In vederea solutionarii neintelegerilor contractuale reclamate inaintate de petent, furnizorul va convoca sedinta comuna, cu respectarea termenelor prevazute de lege.

Potrivit dispozitiilor art. 11 din Ordinul nr. 128 din 24 iunie 2020, comunicarea convocării la şedinţa comună se poate realiza prin una din urmatoarele modalitati: e-mail, fax sau scrisoare cu confirmare de primire.

  • Solutionarea prin acordul partilor

Acordul partilor de solutionare a neintelegerilor va fi consemnat in cuprinsul minutei incheiata in acest sens, insusita fara obiectiuni, de ambele parti, prin semnatura.

Contractul de furnizare se va incheia de catre parti în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data întocmirii minutei

  • Solutionarea cererii in lipsa petentului

În cazul în care solicitantul nu se prezintă la şedinţa comună, titularul de licenţă va analiza şi va soluţiona cererea în baza documentelor depuse iniţial şi completate, după caz.

  • Solutionarea neintelegerilor de catre ANRE

În situaţia în care documentul încheiat cu ocazia şedinţei comune nu este însuşit sau este însuşit parţial de către una sau ambele părţi implicate, se consideră că neînţelegerile nu au fost soluţionate. În acest caz, părţile vor încheia un process verbal, conform anexei nr. 2 din Ordinul nr. 128 din 24 iunie 2020, care face parte integrantă din prezenta procedură.

In termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii iniţiale a solicitantului, furnizorul va inainta catre ANRE o cerere de solutionare a neintelegerilor intocmita conform anexei 3 din Ordinul nr. 128 din 24 iunie 2020, şi documentaţia aferentă acesteia; certificate de parte pentru conformitate cu originalul.

Un exemplar al cererii şi al documentaţiei inainate catre ANRE în vederea soluţionării neînţelegerilor precontractuale va fi transmis solicitantului, spre informare.

Declansarea procedurii de solutionare a cererii de catre ANRE nu impiedica partile sa solutioneze amiabil neintelegerile aparuta la incheierea contractului, cu conditia ca aceasta sa intervina pana la data la care se emite decizia Comisiei cu privire la neînţelegerea respectivă, Inţelegerea trebuie să fie redactată în scris, sa fie însuşită prin semnătură de fiecare parte, să cuprindă data încheierii si sa fie comunicata ANRE în termen de 3 zile lucrătoare fără a se depăşi data la care se emite decizia Comisiei cu privire la neînţelegerea respective.